Pembentukan Peribadi Muslim Menurut Syeikh Abd Al-Qadir Al-Jailani: Tumpuan terhadap Kitab Futuh Al-Ghayb

Authors

  • Lily Syeeda Abd Razak Universiti Islam Selangor (UIS)
  • Nazneen Ismail Universiti Islam Selangor (UIS)

DOI:

https://doi.org/10.53840/ejpi.v10i2.112

Keywords:

Syeikh Abd al-Qadir al-Jailani, Peribadi Muslim, Tasawuf, Insan Kamil, Futuh al-Ghayb

Abstract

Pembentukan peribadi Muslim terdiri di atas tiga asas Islam iaitu akidah, ibadah dan akhlak. Perbincangan berkaitan keperibadian dan pembentukannya bersifat holistik dengan mengambil kira aspek rohani dan jasmani serta mengambil kira hubungan manusia dengan Allah SWT dan sesama manusia. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kaedah pembentukan peribadi Muslim menurut Syeikh Abd al-Qadir al-Jailani berdasarkan karyanya Futuh al-Ghayb. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan reka bentuk analisis dokumen. Kajian dilakukan dengan meneliti 80 wasiat Syeikh Abd al-Qadir al-Jailani dalam kitab ini dan mengklasifikasikannya mengikut tema-tema tasawuf. Hasil kajian menunjukkan Syeikh Abd al-Qadir menekankan aspek ikhlas, zuhud dan tawakkal dalam memastikan pembentukan peribadi Muslim yang seimbang dunia juga akhirat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Mujib. (1999). Fitrah dan Keperibadian Islam: Sebuah Pendekatan Psikologis. Jakarta: Darul Falah.

Abdul Munir Ismail. (2014). Analisis konsep zuhud menurut Imam al-Ghazali dan Ibnu Qayim. Proceeding International Conference on Islamic Education. [Kertas kerja]. https://www.researchgate.net/publication/305476033_Konsep_Zuhud_Menurut_Imam_Ghazali

Al-Jailani, A. Q. (1974). Futuh al-Ghayb. Kaherah: Maktabah al-Babiy al-Halabi.

Al-Jailani, S. A. (2011). Pembukaan kepada yang Ghaib. (Abdul Majid, Penterjemah). Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.

Al-Kayyali, Asim Ibrahim. (2011). al-Qamus al-Sufi. Lubnan: Books Publisher.

Al-Qahtani, Sa’id Musfir. (2010). Memahami Ketokohan, Akidah dan Tasawuf Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani Mengikut Pandangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Terj. Abu Ezzat Al-Mubarak, Munirul Abidin, Ainur Rofiq. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.

Al-Qusyairi, A. K. (2002). al-Risalah al-Qusyairiyyah. (U. Faruq, Penterjemah) Jakarta: Penerbit Amani.

Al-Sarraj, A. N. (2002). al-Luma'. (A. H. Surur, Ed., & W. &. Rahman, Penterjemah) Surabaya: Risalah Gusti.

HAMKA. (1985). Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas.

Hidayat, H. D. (2014). Akhlak Sufi. Bandung: Royyan Press.

Ali, M. Z., Ismail, N., & Hussin, A. (2022). Tahap penghayatan akhlak tasawuf dalam kalangan pelajar bermasalah disiplin di sekolah aliran agama daerah Bachok, Kelantan. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 7(46), 197-214.

Ibn Manzur, Muhammad bin Mukarram. (1965). Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar Sadir.

Ismail, N., & Abu Zahrin, S. (2018). Menyubur kecintaan ilmu melalui pembentukan peribadi Muslim. Proceeding of The International Conference On Contemporary Issues in Al-Quran and Hadith 2018 (THIQAH 2018), (pp. 61-71). Retrieved from http://conference.kuis.edu.my/thiqah/images/eprosiding/1005_THIQAH2018.pdf

Jumantoro, T. dan Amin, S.M. (2005). Kamus Ilmu Tasawuf. Wonosobo: Penerbit Amzah.

Limisjar. (2017). Pembinaan sifat ikhlas menurut Pendidikan Islam. Intelektualita 5(2), 83-105. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/4447/2929

Mashar, A. & Muna, N. (2020). Filsafat etika tasawuf Syaikh ‘Abdul Qadir al-Jailani: Kajian etika salik dalam kitab Ghunyat li Thalibi Thariq al-Haqq. Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 10(3), 272-286. https://doi.org/10.33367/ji.v10i3.1427.

Mat Daud, H., Yussuf, A. dan Abdul Kadir, F.A. (2020). Pembentukan akhlak dan sahsiah pelajar melalui pembelajaran sosial menurut perspektif Islam. E-Bangi: Journal of Social Science and Humanities, 17(9), 75-98. http://journalarticle.ukm.my/17017/1/44628-143588-1-SM.pdf

Muhammad Zin, A. (1998). Hubungan antara tasawuf dan dakwah daripada perspektif Shaykh ‘Abd al-Qadir al-Jilani. Islamiyyat 18&19, 21-23. http://journalarticle.ukm.my/7649/1/4049-9336-1-SM.pdf

Muzayanah, F. (2021). Integrasi konsep tasawuf-syariat Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (Qutubul Auliya). MOZAIC Islam Nusantara, 7(1), 1-28. doi:10.47776/mozaic.v7i1.168

Pakar, S.I. (2013). Tokoh-Tokoh Tasawuf dan Ajarannya. Yogyakarta: Deepublish.

Rohmatullah, A. (2019). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Manaqib Shaikh Abd Qadir al-Jailani Karya Kiai Muslih. Universiti Islam Negeri Walisongo Semarang. http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9586/

Subhi, Mohammad & Syelin Komala, Nurma. (2020). Perbandingan Pemikiran Tasawuf Abd Al-Qadir Jailani, Ibn Arabi dan Jalal Al-Din Rumi. Universitas Paramadina, Jakarta. https://repository.paramadina.ac.id/39/

Saifurrahman. (2016). Pembentukan keperibadian Muslim dengan tarbiyah Islamiyah. Raudhah: Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 1(1), 65-76. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/300410-pembentukan-kepribadian-muslim-dengan-ta-571b37e9.pdf

Zakariya, A. F. (2019). Etika guru dan murid dalam kitab Al-Fatḥu Al-Rabbāniy karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. UIN Walisongo. http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11188/

Zulfian dan Happy Saputra. (2021). Mengenal konsep tawakkal Ibnu ‘Athaillah al-Sakandari. Jurnal Pemikiran Islam, 1(1), 74-88. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jpi.

Downloads

Published

29-09-2023

How to Cite

Abd Razak, L. S., & Ismail, N. (2023). Pembentukan Peribadi Muslim Menurut Syeikh Abd Al-Qadir Al-Jailani: Tumpuan terhadap Kitab Futuh Al-Ghayb. E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi, 10(2), 225–239. https://doi.org/10.53840/ejpi.v10i2.112

Most read articles by the same author(s)