Elemen Sokongan Pelaksanaan Program Pembangunan Jati Diri Remaja Delinkuen di Institusi Pemulihan Akhlak

Authors

  • Mariam Abd Majid Universiti Islam Selangor
  • Aisyah Humairak Abdul Rahman Universiti Islam Selangor
  • Nurzatil Ismah Azizan
  • Noor Hafizah Mohd Haridi
  • Noraini Mohamad
  • Abur Hamdi Usman
  • Zainab Ismail

DOI:

https://doi.org/10.53840/ejpi.v10i2.122

Keywords:

Elemen, Sokongan, Pembangunan Jati Diri, Remaja Delinkuen, Institusi Pemulihan Akhlak

Abstract

Peningkatan kemasukan pelatih ke institusi pemulihan perlu diambil.perhatian oleh semua pihak. Pelbagai kes dikenal pasti melibatkan golongan remaja yang ditempatkan di institusi pemulihan akhlak di Malaysia. Keberkesanan usaha pemulihan akhlak anak-anak remaja di institusi-institusi pemulihan akhlak memerlukan sokongan semua pihak. Artikel ini bertujuan mengemukakan elemen-elemen sokongan yang menyumbang terhadap keberkesanan pelaksanaan program pembangunan jati diri dalam kalangan remaja delinkuen di institusi pemulihan akhlak. Kajian ini berbentuk kualitatif menggunakan protokol temu bual separa berstruktur sebagai instrumen kajian. Hasil temu bual mendapati tiga elemen sokongan utama bagi pelaksanaan program pembangunan jati diri remaja delinkuen di institusi pemulihan akhlak ialah aspek guru/pembimbing, ibu bapa dan diri sendiri. Elemen-elemen ini mempengaruhi keberkesanan program pembangunan jati diri remaja delinkuen dalam mendepani cabaran dan pengaruh sosial yang negatif dalam kehidupan seharian.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Munir Ismail, Saharizah Mohamad Salleh & Misnan Jemali. (2016). Analisis Bentuk Didikan Ibu Bapa Bagi Membentuk Sahsiah Cemerlang: Kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Sebang, Alor Gajah, Melaka. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol. 8, Issue 2, 1-10.

Absha Atiah Abu Bakar & Mohd. Isa Hamzah. (2019). Faktor Keterlibatan Remaja Dengan Masalah Sosial. Jurnal Hadhari 11 (1), 1-17.

Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kamarul Azmi Jasmi & Khairunnisa A Shukor. (2016). Jurnal Teknikal dan Sains Sosial. 138- 148.

Amin M. Z. M., Mohd Saiful Amri Zainal Abidin & Abdulloh Salaeh. (2019). Peranan Mujahadah Dalam Terapi Psiko Spiritual: Analisis Terhadap Model Rawatan Penagihan Dadah Berlandaskan Quran dan Sunnah. Proceedings of the 6th International Conference on Quran as Foundation of Civilisation (SWAT 2019), Universiti Sains Islam Malaysia.

Asmawati Desa, Fatimah Yusoff, Zainah Ahmad Zamani, Nor Ba’yah Abdul Kadir & Mohd Norahim Mohamaed Sani. (2015). Kemahiran Keibubapaan, Kefungsian Keluarga Dan Kesejahteraan Psikologi Dalam Kalangan Ibubapa. Jurnal Psikologi Malaysia, 29 (2), 32-42.

Beam, M. R., Gil-Rivas, V., Greenberger, E., & Chen, C. (2002). Adolescent Problem Behavior And Depressed Mood: Risk And Protection Within And Across Social Contexts. Journal of Youth and Adolescene, 31 (5), 343-357.

Buerah Tunggak, Shanah Ngadi & Hamimah Abu Naim. (2015). Delinkuen Pelajar Dan Cadangan Penyelesaiannya Menerusi Model Pembangunan Sahsiah Remaja/ Pelajar Muslim Bersepadu. Jurnal Hadhari, 7 (2), 11-30.

Che Zarrina Sa'ari, Sharifah Basirah Syed Muhsin, Siti Sarah Ahmad & Faizuri Abd Latif. (2019). Model Pendidikan Keibubapaan Abdullah Nasih Ulwan (MPIU) dalam Menangani Isu Remaja Lari dari Rumah. Journal of Usuluddin, 47 (Khas), 73-103.

Che Zarrina & Zulkefli Aini. (2017). Teori Pembangunan Hati Menurut Al-Syaykh Ibn ‘Ata’allah Al Sakandary. Persidangan Antarabangsa Pengajian Islamiyyat Kali Ke-3 (ISYAD2017).

Dedi Sahputra Napitupulu. Elemen-Elemen Psikologi Dalam Al-Quran Studi Tentang Nafs, Aql, Qalb, Ruh dan Fitrah. Psikoislamedia Jurnal Psikologi, Volume 4, No. 1, 57-71.

Deng, S., & Roosa, W. (2007). Family Influences On Adolescent Delinquent Behaviors: Applying The Social Development Model To A Chinese Sample. American Journal of Community Psychology, 40, 333-344.

DeSantis King, L. A., Huebner, S., Suldo, S. M., & Valois, R. F. (2006). An ecological view of school satisfaction in adolescence: Lingkages between social support and behavior problems. Applied Research in Quality of Life, 1, 279-295.

Faizah Mat Isa, Rozmi Ismail & Norizan Hassan. (2018). Peranan Sokongan Sosial terhadap Kemurungan dalam kalangan Remaja Penagih Dadah. Jurnal Psikologi Malaysia 32 (3), 109-118.

Fatimah Ali. (2007). Masalah Sosial Pelajar dan Hubungannya Dengan Kemerosotan Pembelajaran. Jurnal Usuluddin, 25, 145-154.

Fauziah Ibrahim. (2009). Dadah dan Pembangunan Belia: Antara Cabaran dan Peranan. Selangor: Penerbit UPM.

Intan Farhana Saparudin & Siti Nabilah Che Soh. (2018). Elemen Psiko-Spiritual Dalam Menangani Delinkuensi Remaja, Human Sustainability Procedia (INSAN 2018 E-Proceeding), Johor.

Khairul Hamimah Mohammad Jodi & Nurul Husna Mansor. (2019). Kesediaan Remaja Hamil Luar Nikah terhadap Program Kerohanian di Pusat Perlindungan Wanita. Jurnal Islamiyyat, Volume 41, Issue 1, 59-68.

Mairin Gosman, Mohamad Nizam Nazarudin, Zakiah Noordin, Azmain Saharin & Siti Rozana Saili. (2020). Hubungan Penglibatan Ibu Bapa Dan Peranan Guru Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah, International Research Journal of Education and Sciences (IRJES), Vol. 4, Special Issue 1.

Mariam Abd Majid et. al. (2022). Program Pemulihan Akhlak Remaja Delinkuen Di Pusat Pemulihan Akhlak Di Malaysia. Journal of Human Capital Development, Vol. 15, No. 1.

Maziahtusima Ishak, Norhasni Zainal Abidin & Fathiyah Mohd Fakhruddin. (2017). Eksplorasi Peranan Guru Pendidikan Islam Sebagai Agen Perubahan Masyarakat Dari Perspektif Pendidikan Pengembangan. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 2(6), 214-230.

Mohammad Rahim Kamaluddin, Mohd Nasir Selamat & Azizah Othman. (2021). Delinkuensi Remaja: Isu, Intervensi & Pemulihan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Alif Jasni, Siti Hajar Abu Bakar & Norruzeyati Che Mohd Nasir. (2020). Three Major Interrelated Factors Contributing to Homelessness Issue among Former Prisoners in Malaysia. International of Journal of Criminology and Sociology 9, 415-430.

Mohd Saiful Akmal A. Karim, Ahmad Sunawari Long & Faudzinaim Badaruddin. (2021). Pendidikan Akhlak Dalam Menangani Isu Gejala Sosial Pelajar. QALAM International Journal of Islamic and Humanities Research, Vol. 1, Issue 3, 49-60.

Mohd Nasir Selamat et. al. (2018). Keselamatan Persekitaran Perumahan Dalam Kalangan Remaja Di Kawasan Program Perumahan Rakyat (PPR). GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 14, issue 4, 115-126.

Moon, S. S., Mo, B. C., & Basham, R. (2010). Adolescent Depression And Future Smoking Behavior: A Prospective Study. Child Adolescene Social Work Journal, 27, 405-422.

Muhammad Talhah Ajmain @ Jima’ain’, Muhammad Na’im Iman Zulkifly, Mohamad Zaid Mohd Hussain, Ahmad Ezzuddin Mohamad & Muhammad Afif Rosli. (2019). Kaedah dan Ciri Pendidikan Dalam Melahirkan Sebuah Keluarga yang Sejahtera. Johor: Seminar Kebangsaan Keluarga Sejahtera Negeri Johor.

Muhammad Zulazizi Mohd Nawi. Teras Pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali Pemangkin Kemenjadiaan Sahsiah Insan Holistik. International Journal of Humanities Technology and Civilization, Issue 2, Vol. 1, 72-93.

Ng Ying Yee & Wan Shahrazad Wan Sulaiman. (2017). Resilience As Mediator In The Relationship Between Family Functioning And Depression Among Adolescents From Single Parent Families. Akademika, 87 (1), 111-122.

Nazneen Ismail, Nurzatil Ismah Azizan & Siti Mursyidah Mohd Zin. (2021). Pembangunan Akhlak Menurut Karya Ulama Silam: Tumpuan Terhadap Al-Risāla Al-Qushayriyya. al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, Vol. 6, No. 1, 628-639.

Noor Hafizah Mohd Haridi, Ahmad Munawar Ismail, Maizan Mat @ Muhammad & Norsaleha Mohd Salleh. (2017). Elemen Pembangunan Modal Insan Dalam Program Pemulihan Remaja Di Taman Seri Putri, Cheras. International Research Management & Innovation Conference (IRMIC 2017). Institut Latihan Malaysia (ILIM), Bangi.

Nurul Husna Mansor, Khairul Hamimah Mohammad Jodi, Raihanah Abdullah & Fakhrul Adabi Abdul Kadir. (2017). Pemulihan Akhlak Di Pusat Perlindungan Wanita: Kajian Di Baitul Ehsan Dan Dar Assaadah. Jurnal Hadhari, Vol. 9, Vol. 2, 261-274.

Norsahida Sakira Kirman et. al. (2021). Faktor Sosialisasi dalam Mempengaruhi Tingkah Laku Individu. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Volume 6, Issue 1,106-118.

Nursyahidah Ibrahim, Nurul Husna Mansor & Yusmini Md Yusoff. (2020). Bentuk-bentuk Pemulihan Akhlak bagi Pesalah Seks di Malaysia: Suatu Sorotan Literatur. Journal of Usuluddin, Vol. 48, Issue 2, 1-23.

Nur Amal Zaimah, Azlina Abdullah & Mohamed Fauzi Sukimi. (2021). Isu dan Cabaran Keluarga Sebagai Agen Kawalan Sosial dalam kalangan Remaja. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6(8), 207-214.

Nurzatil Ismah Azizan & Zulkifli Mohd Yusoff. (2017). Kepentingan Unsur Al-Qalb Dalam Membentuk Jati Diri Remaja: Analisis Terhadap Ikon Remaja Dalam Al-Quran. Jurnal Pengajian Islam, Vol. 1 (1), 1-16.

Nurzatil Ismah Azizan et. al. (2022). Faktor Penglibatan Salah Laku Delinkuen dalam Kalangan Remaja: Kajian di Pusat Pemulihan, e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, Vol. 9, No.2. 59-74.

Rozmi Ismail, Nor Azri Ahmad, Fauziah Ibrahim & Salina Nen. (2017). Pengaruh Faktor Individu, Keluarga dan Persekitaran Sosial Terhadap Tingkah Laku Penyalahgunaan Bahan dalam Kalangan Remaja, Akademika, 87 (1), 7-16.

Siti Aisyah Kamaruddin & Latifah Abdul Majid. (2017). Peranan Murabbi Terhadap Pembangunan Dan Pembentukan Akhlak Remaja. Jurnal al-Turath, Vol. 2, No. 2, 31-37.

Siti Hajar Johari, Dharatun Nissa Fuad Mohd Karim, Siti Nir Aisyah Akhwan, Restu Nabila & Jeffery Apdal. (2019). Peranan Kaunselor Dalam Menangani Masalah Ponteng Sekolah. International Journal of Education, Psychology and Counselling, Volume 4, Issue 32, 367-378.

Siti Noor Farahin M Fariddudin, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali & Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman. Dimensi Keibubapaan Dalam Pendidikan Anak di Era Pandemik dan Solusi Menurut Kitab Manhaj Al-tarbiah Al-Nabawiyyah li Al-Tifli, Jurnal Ususluddin, 50 (1), 93-114.

Syamila Syamim Mohamad Yatim & Che Zarrina Sa’ari. (2020). Kaedah Penyelesaian Masalah Kerohanian dalam Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, Volume 3, Issue 1, 130-144.

Tharshini N.K., Fauziah Ibrahim, Mohd Suhaimi Mohamad & Ezarina Zakaria. (2021). Pengaruh Faktor Konsep Kendiri, Kesedaran Komuniti dan Sokongan Sosial Terhadap Pengintegrasian Sosial Bagi Pesalah Muda Di Malaysia. Kajian Malayia 39(1), 117-140.

Downloads

Published

29-09-2023

How to Cite

Abd Majid, M., Abdul Rahman, A. H., Azizan, N. I., Mohd Haridi, N. H., Mohamad, N., Usman, A. H., & Ismail, Z. (2023). Elemen Sokongan Pelaksanaan Program Pembangunan Jati Diri Remaja Delinkuen di Institusi Pemulihan Akhlak. E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi, 10(2), 1–21. https://doi.org/10.53840/ejpi.v10i2.122

Most read articles by the same author(s)