Teknik Hafazan Al-Quran Pra Sekolah Menerusi Aplikasi Digital

Authors

  • Safinah Ismail Universiti Islam Selangor (UIS)
  • Nor Musliza Mustafa Universiti Islam Selangor (UIS)
  • Syarul Azman Shaharuddin Universiti Islam Selangor (UIS)
  • Mardhiah Yahaya Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Khairul Syafiq Razali Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Damai

DOI:

https://doi.org/10.53840/ejpi.v10i2.143

Keywords:

Teknik Hafazan al-Quran, Pra sekolah, Aplikasi digital

Abstract

Pendidikan hafazan al-Quran yang menjadi salah satu cabang ilmu yang penting dalam kehidupan umat Islam kini. Pemeliharaan terhadap kesucian al-Quran akan meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan individu terhadap Allah SWT dan diterjemahkan melalui akal fikiran dan tindakan. Sehingga kini banyak teknik yang digunakan bagi tujuan pemeliharaan tersebut baik dari peringkat usia muda hingga dewasa. Oleh itu, objektif utama kajian ini bertujuan untuk mengkaji teknik hafazan al-Quran peringkat pra sekolah dalam aplikasi digital. Metodologi penyelidikan yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui kaedah analisis kandungan. Data yang dikenal pasti, dikumpul dan dianalisis daripada sumber bertulis dan bercetak sedia ada seperti jurnal, tesis dan sebagainya. Dapatan kajian menemukan sebanyak 11 teknik hafazan al-Quran iaitu mendengar, mempelajari, membaca, menunjuk, memahami, memadan, melukis, menyebut, mengingati, serta mengulang dan menulis. Secara keseluruhannya, teknik hafazan ini bersesuaian dengan perkembangan kognitif kanak-kanak. Pada masa yang sama, dapat membentuk generasi huffaz yang berkualiti dan berkemajuan mengikut peredaran zaman.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, A. A., Ibrahim, A. A. C., Hasan, S. A., & Sabtu, M. (2021). Sistem Pembelajaran Dan Kaedah Hafazan Al-Quran: Satu Kajian Di Sekolah Menengah/Maahad Hafiz Jeram (Banat) Dan Maahad Tahfiz Sulaimaniyyah Kajang. Jurnal ’Ulwan, 6(1), 80-94.

Abdullah, A. H., Salamon, H., Suratman, A. S., Noor, S. S. M., Jasmi, K. A., & Samat@Darawi, A. B. (2005). Sistem Pembelajaran Dan Kaedah Hafazan Al-Quran Yang Efektif: Satu Kajian Di Kuala Lumpur Dan Terengganu. Universiti Teknologi Malaysia.

Abdullah, Z., Jomhari, N., & Alias, N. (2020). Penggunaan Fail Huffaz Dalam Kaedah Tahfiz Akhyar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Hafazan Surah Al-Fatihah Terhadap Murid. The Online Journal Of Islamic Education (O-JLE), 8(1), 51-60.

Al-Sa’diyy, A. R. N. (2003). Taisir al-Karim Ar-Rahmaan Fi Kalam al-Mannan. Dar Ibn Hazm.

Baharudin, S. M., Hani, A. H. A., Khalid, N. F., & Zainal, M. Z. (2021). Keberkesanan Aplikasi Al-Quran M-Pembelajaran Dalam Meningkatkan Pencapaian Hifz Al-Quran Dalam Kalangan Pelajar Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA). Journal of Social Sciences and Humanities, 18(9), 1823-1884.

Berawi, F. M. (2017). Metodologi Penyelidikan: Panduan Menulis Tesis. UUM Press.

Bloom, B. (1964). Stability and Change in Human Characteristics (John Wiley & Sons (ed.)).

Buzdar, A. Q., & Farooq, M. (2020). Memorization of Quran through Mobile Application in the Era of Transformative Marketing. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), 40(2), 689-698.

Chakim, L. (2018). Kisah-Kisah Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Muhammad al-Ghazali Terhadap QS. Al-Kahfi dalam Nahwa Tafsir Maudu’i li Suwar al-Qur’an al-Karim). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Darul Quran JAKIM. (2018). Perkembangan Pendidikan Tahfiz: Darul Quran Perintis Dinamik. Darul Quran JAKIM.

Darul Quran JAKIM. (2019). Kaedah Hafazan Al-Quran Model Malaysia Teras Panduan Penghafaz Al-Quran (Nordin Ahmad (ed.)). Darul Quran JAKIM.

Daud, Z., Ahmad, A. M., Alias, N., & Ibrahim, N. (2022). Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Gamifikasi Tahfiz Global Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Muraja’ah al-Quran. JQSS-62 JQSS-Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs, 6(December), 62-78.

Hamid, M. Z. A., & Hamzah, M. I. (2021). Kaedah Pujian Dan Penghargaan Dalam Pembelajaran Al-Quran Bagi Kanak-Kanak Pra Sekolah. QALAM International Journal of Islamic and Humanities Research, 1(2), 2021.

Hasan, M. S. S., Pisol, M. I. M., Yahaya, M., Hamid, M. H. A., & Harun, Z. (2022). Pengukuhan Hafazan Al-Quran: Cabaran & Penyelesaian. Jurnal Qiraat, 5(2), 34-40.

Hasrinafasya, S., Hassan, C., Nor, S., Shamsuddin, W., & Yusof, N. H. (2023). Towards Designing a Framework for Adaptive Gamification Learning Analytics in Quranic Memorisation. PERTANIKA Journal of Science & Technology, 31(1), 257-278.

Hassan, S. N. S., Zainuzi, N. I. H. M., Asa, S. N. H. M., Zamzuri, S. N. A., & Zulkarnain, A. E. (2022). Teknologi Maklumat Dan Inovasi Dalam Pembelajran Tahfiz Quran. Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED), 7(50), 122-132.

Hilmi, A. B. A., Saleh, M. H., & Mohamad, A. S. @. (2021). Kaedah Memahami Makna al-Quran dalam Pengintegrasian Ayat Hafazan dengan Ilmu Aqli. Ulum Islamiyyah, 33(3), 175-202.

Hilmi, A. B. A., Zakaria, Z., Spawi, M., Roslan, A. N. T., & Khalid, M. K. (2017). Pembinaan Modul Pendidikan Al-Quran Untuk Pelajar Pintar Berbakat: Pendekatan Di Kolej Permata Insan. International Journal of Islamic Studies, 5(2), 20-31. www.al-qanatir.com

Hussin, H., Ahmad, A. R., Saleh, M. H., & Haridi, N. H. M. (2021). Medium Pdpr Hafazan Al-Quran Semasa Covid-19: Analisis Penggunaan Teknologi Di Kalangan Pelajar Di Universiti Awam Dan Swasta. Proceedings of the 7th International Conference on Quran as Foundation of Civilization (SWAT 2021), October, 911-926.

Hussin, H., Ghani, A. R. A., Ahmad, A. R., Saleh, M. H., & Haridi, N. H. M. (2022). Dimensi Pelajar Terhadap Penggunaan Medium Teknologi Dalam Kursus Hafazan Al-Quran Semasa Covid-19: Kajian Terhadap Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Jurnal Qiraat, 5(1), 27-36.

Ismail, F. Z., Yusof, N. H., Osman, A. F. A., Embong, R., Omar, N., Abdelgelil, M. F. M., Noor, M. N. M., Razali, M. A. M., & Rashid, R. A. (2020). Strategi Murajaah Al-Quran Bagi Huffaz Di Peringkat Tertiari. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 3(4), 177-189.

Ismail, S., Mustafa, N. M., Shaharudin, S. A., Sapiuddin, U. U., Yahaya, M., & Syafiq, K. (2022). Pembelajaran Tahfiz Pra Sekolah Berasaskan Multimedia. In M. A. Majid, W. Saidpudin, & J. M. Ghazali (Eds.), Teknologi Dan Pendidikan Dalam Pembangunan Insan (Cetakan Pe). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

Khaldun, I. (2000). Muqaddimah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Madar, M. A., & Othman, M. S. (2022). Penilaian Kurikulum Standard pra sekolah Kebangsaan (Semakan 2017) Komponen Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 15(2), 75-82.

Masuwai, A., Tamuri, A. H., Ismail, A. M., & Hussin, N. H. (2023). Kesesuaian Taksonomi Bloom dengan Bidang Hafazan al-Quran dalam Dokumen Standard Kurikulum dan KSSM Pendidikan Islam. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 6(2), 40-57.

Mat, A. C., Adnan, W. A. S. W., Awang, A., & Jusoh, W. N. H. W. (2020). Tahap Amalan Kaedah Hafazan Al-Quran Dalam Kalangan Pelajar Program Al-Quran Imtiaz. E-Journal of Islamic Thought and Understanding, 1(May), 57-72.

Misnan, N., Salleh, W. A., Manaf, S. M. A., Awang, A., & Mohamad, M. T. b. (2022). I-Tasmi’ Tahfiz Apps Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Universiti. Jurnal Pengajian Islam, 15(special issue), 257-272.

Mustafa, N. M., Mohamad, K. A., Zaki, Z. M., & Basri, M. (2018). Quran Memorization Method Based On VARK Learning Style (Kaedah Hafalan Al-Quran Berasaskan Kecenderungan Gaya Pembelajaran VARK). In Isu-isu Semasa Islam dan Sains (Issue February 2018, pp. 51-58). Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Mustafa, N. M., Zaki, Z. M., Mohamad, K. A., Basri, M., & Ariffin, S. (2021). Development and Alpha Testing of EzHifz Application : Al-Quran Memorization Tool. Advances in Human-Computer Interaction, 2021, 1-10.

Rabiman, R., Nurtanto, M., & Kholifah, N. (2020). Design and development E-learning system by learning management system (Lms) in vocational education. International Journal of Scientific and Technology Research, 9(1), 1059-1063.

Samsuddin, A. R., & Yusof, H. M. (2020). Penggunaan Gajet Terhadap Perkembangan Kanak-Kanak pra sekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 9(Special Issue), 113-126.

Sapiuudin, U. U., Ismail, S., Mustafa, N. M., Baharuddin, S. A., Yahaya, M., & Razali, K. S. (2022). Analisis Kepentingan Aplikasi Digital Dalam Pembelajaran Hafazan : Satu Sorotan Literatur. 8th International Conference on Postgraduate Research (8th ICPR 2022), 19-27.

Sulaiman, S. S. (2018). Kaedah Hafazan: Suatu Tinjauan Ringkas. E-Journal of Islamic Thought and Understanding, 2(January), 44-59.

Sulaiman, S. S. (2021). Kaedah Hafazan Alternatif Program Ulul Albab Di Maktab Rendah Sains MARA. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Suryabudi, Y. A., Hendrian, Pratama, H. K., Abdullah, M. R., & Sabila, U. H. (2022). Pentingnya Pendidikan Al-Quran Pada Anak Usia Dini Di PPPA Raudhatul Jannah. Jurnal Tsaqofah, 2(1), 113-125.

Yusuff, M. S. S., Haji-Othman, Y., & Isa, N. H. M. (2021). Tadabbur Al-Quran Menerusi Aplikasi Telefon Pintar (Mobile Apps) Quran Tadabbur Digital: Kajian Terhadap Surah Al-Hadid. Jurnal Dunia Pengurusan, 3(1), 142-149.

Zaipudin, A. S. (2018). Hafazan Masrur Dalam Membantu Meningkatkan Minat Dan Penguasaan Murid Untuk Menghafaz Surah al-Adiyat. Jurnal Pendidikan Islam Kontemporari, 1(2018), 18-26.

Zakaria, M. S., & Samah, N. A. A. (2022). Model Hafazan Al-Quran Techno Huffaz PSA. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.

Zin, S. M. M., Azizan, N. I., Ismail, S., & Mansor, F. N. (2021). Pendekatan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Hafazan Al-Quran Antara Dua Institusi Pra Tahfiz Di Selangor. Jurnal Pengajian Islam, 14(Special Edition), 74-89.

Downloads

Published

30-09-2023

How to Cite

Ismail, S., Mustafa, N. M., Shaharuddin, S. A., Yahaya, M., & Razali, K. S. (2023). Teknik Hafazan Al-Quran Pra Sekolah Menerusi Aplikasi Digital. E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi, 10(2), 209–224. https://doi.org/10.53840/ejpi.v10i2.143