Kaedah Pelupusan Teks Al-Quran dan Bahan Terbitan Al-Quran

Authors

  • Latifah Abdul Majid
  • Mohd Faizulamri Mohd Saad
  • Hamdi Ishak
  • Mohd Nasir Abd Majid
  • Mohd Remy Rozainy Mohd Arif Zainol
  • Ameer Areff Iskandar Mohd Azhar

Keywords:

Metodologi; Pelupusan; Teks al-Quran; Bahan Penerbitan al-Quran.

Abstract

Mashaf al-Quran al-Karim merupakan kitab suci umat Islam yang wajib dihormati tidak kira ia masih baru atau sudah tidak boleh digunakan lagi. Pelbagai usaha yang dilakukan bagi memelihara kesucian al-Quran sejak zaman Rasulullah dan kemudian telah diwarisi sehingga ke hari ini. Kebelakangan ini, terdapat segelintir masyarakat cuba melupuskan bahan terbitan al-Quran dengan cara membakar walaupun pada hakikatnya bertentangan dengan peraturan. Namun begitu, hal ini boleh menimbulkan pelanggaran etika atau adab dalam melupuskan al-Quran dan kekeliruan dalam masyarakat Islam serta penghinaan terhadap kesucian al-Quran. Rentetan daripada ini, permasalahan ini perlu diambil perhatian oleh semua pihak supaya perkara ini dapat dibendung bersama. Oleh itu, kaedah dan tatacara perlu selari dengan fatwa semasa dan terkini dalam pelupusan teks al-Quran dan bahan penerbitan al-Quran supaya dapat dielakkan berlakunya pelanggaran etika atau adab dalam pelupusan ini. Artikel ini bertujuan untuk membincangkan mengenai kaedah dan metode pelupusan al-Quran dan bahan terbitan al-Quran menurut perspektif Islam dan garis panduan yang selari dengan fatwa semasa. Kajian ini juga menjelaskan isu yang timbul dalam pelupusan bahan terbitan al-Quran. Metode kajian ini menggunakan menerusi metode analisis dokumen dari sumber-sumber perpustakaan berkaitan. Dapatan dan perbincangan kajian dianalisis secara deskriptif.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Hijr. (n.d.). In Al-Quran Al-Karim (Vol. 9, p. 262).

Al-Waqi’ah. (n.d.). In Al-Quran Al-Karim (Vol. 56, p. 537).

Ab Gani, S. A., & Ahmad, M. N. (2019). Proses pengurusan pelupusan teks-teks al-Qur’an di Jabatan Agama Islam Negeri Johor: Peranan pihak yang bertanggungjawab dan permasalahannya. International Journal Od West Asian Studies, 11(1), 45–57. https://doi.org/10.5895/ijwas.2019.01.01.05

Abdul Sukor, A. H. (2003). Islam & manusia : 1001 kemusykilan (Jilid 1). Zebra Editions Sdn. Bhd.

Ahmad al-Khatib al-Syirbini, S. M. (1997). Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani alFadhi al-Minhaj. Daar Al-Ma’rifah.

Al-Asqalani, I. H., & Baz, A. A. A. (2003). Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari (Abu Rania & Titi Tartilah (eds.); Cetakan 1. Pustaka Azzam.

Al-Bukhari, Abu Abd Allah Muhammad ibn Ismail. (2008). al-Jami' al-Sahih al-Bukhari. Jiddah: Dar al-Minhaj.

H. Imam Suprayogo. (2016). Memuliakan Al Qur’an. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. https://www.uin-malang.ac.id/r/161001/memuliakan-al-qur-an.html

Hassan, H. (2019). Membaca al-Quran ikut cara Nabi saw. BH Online. https://www.bharian.com.my/rencana/agama/2019/11/631552/membaca-al-quran-ikut-cara-nabi-saw

Idrus, A. (2012). Cara melupus al-Quran. Youtube. https://www.youtube.com/watch? v=l0ksUs4nYUs

Iffah, Z. (2016). Sangat biadab! Harian Metro. https://api.hmetro.com.my/mutakhir/2016/12/ 186182/sangat-biadab

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2015). Garisan panduan pembuatan, pengendalian, penjualan dan pelupusan ayat suci al-Quran: Vol. Bilangan 2 (Fm Security Printer Sdn. Bhd (Ed.); Cetakan Ke). Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2015). Kompilasi pandangan hukum: Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Crystal Creative Empire (Ed.); Cetakan Ke). Jabatan Kemajuan Islam Malaysia: Bahagian Pengurusan Fatwa.

Jalaluddin al-Suyuti. (2003). al-Itqan fi ’Ulum al-Quran. Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah.

Kalim, M., & Faqeer Zahid Hussain Al-Qadiri. (2015). Correct method of disposing Islamic literature. The sunni way. https://www.thesunniway.com/articles/item/285-correct-method-of-disposing-islamic-literature

Mohamad al-Bakri, Z. (2015). Irsyad Al-Fatwa Ke-17: Kaedah pelupusan al-Quran Yang rosak akibat banjir. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/2056-17

Mohamad al-Bakri, Z. (2020). Irsyad Al-Fatwa Siri Ke-533 Bagaimanakah kaedah pelupusan abu al-Quran. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/4624-irsyad-fatwa-siri-ke-533-bagaimanakah-kaedah-pelupusan-abu-al-quran

Muah, N. (2019). Cara terhormat lupus al-Quran. Sinar Harian. https://www.sinarharian.com.my/article/27355/LIFESTYLE/Sinar-Islam/Cara-terhormat- lupus-al-Quran

Nasohah, Z. (2005). Undang-undang penguatkuasaan fatwa di Malaysia. Islamiyyat, 27(1), 25–44. https://www.researchgate.net/publication/237600975

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. (2019). Fatwa berkenaan pelupusan al-Quran dan bahan cetakan agama berteknologi hijau melalui proses ‘deinking’.

Selangor, J.A.I.N. (2015). Fatwa pelupusan al-Quran dan bahan cetakan agama berteknologi hijau melalui proses ‘deinking’. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0A https://academic.oup.com/bioinformatics/article- abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str. 2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10

Saqr, Atiyyah. (1994). Ahsanul Kalam fil Fatwa wal Ahkam. Darul Al-Arabi.

Sinar Harian. (2019). Hormati ayat al-Quran, hadis lambang keimanan seseorang. Sinar Harian.https://www.sinarharian.com.my/article/27391/LIFESTYLE/Sinar-Islam/menghormati-ayat-al-Quran-dan-hadis-merupakan-sebahagian-daripada-lambang-keimanan-seseorang

Undang-Undang Malaysia. (2008). Akta Pencetakan Teks Al-Qur’an 1986. Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia di Bawah Kuasa Akta Penyemakan Undang-Undang 1968. https://www.moha.gov.my/images/maklumat_bahagian/PQ/AKTA326_APTQ.pdf

Zabidi, T., & Kusnin, S. N. H. (2019). Pandangan syarak mengenai pengurusan pelupusan teks atau bahan al Qur’ān: Realiti aplikasi di Malaysia. Jabatan Agama Islam Selangor.

Zainan Nazri, N. J., Fatah Yasin, R. F., Samsudin, S., & Ghazali, N. A. (2017). Cyclic process approach for disposing islamic literature material in Malaysia: A Study. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, 895–901. https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.12.03.91

Zulkifli, S. (2020). Sekolah rendah pertama NS sedia tapak pelupusan teks al-Quran. Sinar Harian. https://www.sinarharian.com.my/article/65148/EDISI/Melaka-NS/Sekolah-rendah-pertama-NS-sedia-tapak-pelupusan-teks-al-Quran

Downloads

Published

27-04-2022

How to Cite

Latifah Abdul Majid, Mohd Faizulamri Mohd Saad, Hamdi Ishak, Mohd Nasir Abd Majid, Mohd Remy Rozainy Mohd Arif Zainol, & Ameer Areff Iskandar Mohd Azhar. (2022). Kaedah Pelupusan Teks Al-Quran dan Bahan Terbitan Al-Quran. E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi, 9(1), 95–108. Retrieved from https://ejpi.kuis.edu.my/index.php/ejpi/article/view/70

Issue

Section

Articles