Faktor Penglibatan Salah Laku Delinkuen dalam Kalangan Remaja: Kajian di Pusat Pemulihan

Factors Involving The Misconduct of Delinquent Adolescents in Rehabilitation Centers

Authors

  • Nurzatil Ismah Azizan KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS)
  • Mariam Abd Majid
  • Noraini Mohamad
  • Abur Hamdi Usman
  • Noor Hafizah Mohd Haridi
  • Zainab Ismail
  • Aisyah Humairak Abdul Rahman

DOI:

https://doi.org/10.53840/ejpi.v9i2.86

Keywords:

Salah Laku, Remaja, Delinkuen, Pusat Pemulihan

Abstract

Salah laku remaja dilihat sebagai isu yang berpanjangan dan perlu kepada tindakan segera. Antara salah laku yang sering berlaku dalam kalangan remaja ialah penyalahgunaan dadah, seks bebas, jenayah kekerasan, juvana dan merosakkan harta benda.  Pelbagai faktor dikenal pasti telah menyumbang kepada salah laku akhlak dalam kalangan remaja. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku remaja delinkuen di pusat-pusat pemulihan. Jenis kajian yang digunakan dalam artikel ini ialah kualitatif dan instrumen utama kajian menggunakan temubual separa struktur. Dapatan kajian seterusnya dianalisis dengan pendekatan induktif. Hasil kajian mendapati faktor  salah laku remaja di pusat pemulihan ialah keluarga, rakan sebaya, kurang didikan agama, berkeinginan kepada kemewahan berlebihan, mudah memperolehi akses dadah, tiada kawalan penggunaan teknologi dan pemilihan ikon atau idola yang tidak tepat (instafamous, youtuber). 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd Majid, M., Azizan, N. I., Mohamad, N., Usman, A. H., Mohd Haridi, N. H., Ismail, Z., & Abdul Rahman, A. H. (2021). Faktor Penglibatan Tingkah Laku Delinkuen dalam Kalangan Remaja: Satu Sorotan Literatur Sistematik. Jurnal Pengajian Islam, 14(2), 12-27. Retrieved from http://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/128

Abdullah, A. A. (2014) Islam yang dinamik. Serdang: Penerbit UPM.

Ab Razak, M. R., & Hamjah, S. H. (2018). Faktor Zina Dan Kesannya Dalam Kehidupan Remaja. Sains Insani, 2(2), 1-9. https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol2no2.30

Abd. Majid, M., Azman, N. Z., & Mohd Yani, N. I. (2019). Faktor penglibatan remaja dalam salah laku seksual: kajian terhadap remaja hamil luar nikah di Pusat Pemulihan Akhlak negeri Selangor. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 4(2), 94-109. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v4i2.59

Abd Majid, M., Azizan, N. I., Mohamad, N., Usman, A. H., Mohd Haridi, N. H., Ismail, Z., & Abdul Rahman, A. H. (2021). Faktor Penglibatan Tingkah Laku Delinkuen dalam Kalangan Remaja: Satu Sorotan Literatur Sistematik. Jurnal Pengajian Islam, 14(2), 12-27. Retrieved from http://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/128

Othman, M., Sarnon, N., & Zakaria, E. (2018). Kefungsian Keluarga Remaja Perempuan Tidak Terkawal: Suatu Penerokaan. Human Sustainability Procedia: 61-74. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1216

Ismail, M. (2020). Hedonisme dan Pola Hidup Islam. Jurnal Ilmiah Islamic Resources, 16(2), 193-204. http://dx.doi.org/10.33096/jiir.v16i2.21

Mustafa, N., Abu Bakar, A. L., Basri, M., & Usman, A. H. (2021). The Concept of Sad al-Dhara’i‘ (Blocking the Means) Related to Preventive and Rehabilitation in Sexuality Education in Malaysia. MENARA: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 2(2), 74–92. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/M-JICI/article/view/252822

Mohd Nasir, N. C. & Mohd Ali Hanafiah, N. (2015). Faktor internal individu dan delinkuensi: Kajian ke atas remaja perempuan di asrama akhlak perempuan, Jitra. Jurnal Pembangunan Sosial, 18, 185-202.https://doi.org/10.32890/jps.18.2015.11519

Mohd Nasir, N. (2016). Aspek-Aspek Keluarga dan Penglibatan Remaja Perempuan dalam Tingkah Laku Delinkuensi. GEOGRAFI, 4(2), 54 - 64. Retrieved from http://ojs.upsi.edu.my/index.php/GEOG/article/view/1935

Nik Nordin, N. N., & Selamat, M. N. (2018, March 30). Tingkah Laku Delinkuen Pelajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jurnal Wacana Sarjana, 2(1): 1-9. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/article/view/62

Azizan, N. I., & Yusoff, Z. M. (2018). Pembentukan Jati Diri Remaja Melalui Pembelajaran Persekitaran Sosial: Analisis Menurut Perspektif Al-Quran. E-Jurnal Penyelididkan Dan Inovasi, 5(2), 216-230. Retrieved from http://rmc.kuis.edu.my/jpi/wp-content/uploads/2018/08/216-230-NURZATIL-ISMAH-AZIZAN-R.pdf

Shahruddin, N. J., Mansor, M., Madon, Z., & Hamsan, H. H. (2018). Hubungan pengaruh rakan sebaya, estim diri dan lokus kawalan dengan sikap terhadap tingkah laku seksual. Akademika, 88(2), 81-94.https://doi.org/10.17576/akad-2018-8802-06

Sannusi, S. N., Ibrahim, F., Shaari, A. H., & Subhi, N. (2019). Penggunaan media sosial dalam kalangan remaja B40 di sekitar Lembah Klang. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 35(4), 101-118.

Sudi, S., Wazir, R., Mohd Salleh, N., Usman, A. H., Awang, A. H., & Rosman, S. Z. (2021). Membentuk spiritual individu menurut hadis untuk pencegahan dadah. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 6(1), 640-650. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v6i1.134

Wazir, R., Usman, A. H., Mohd Salleh, N., Sudi, S., Awang, A. H., & Rosman, S. (2020a). Pencegahan dadah dalam kalangan belia berisiko melalui elemen penghayatan akidah. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 5(2), 415-424. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v5i2.95

Wazir, R., Usman, A. H., Mohd Salleh, N., Sudi, S., Awang, A. H., & Zakwan, R. S. (2020b). Pendekatan Maqāmāt Abū Ṭālib al-Makkī (W. 386 H.) dalam pencegahan dadah golongan berisiko. HADIS, 10(20), 585-596. https://doi.org/10.53840/hadis.v10i20.90

Norhayati Ibrahim et.al (2018). Perbandingan Tahap Pengetahuan, Sikap Dan Kesan Dadah Dalam Kalangan Remaja Sekolah Berisiko. Jurnal Psikologi Malaysia 38 (2) (2018): 1-11.

Normah et al. (2013). Kebergantungan Internet Dan Aktiviti Online Remaja Di Lembah Kelang. Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 29(1) 2013: 199-212.

Zainudin Sharif & 2 Norazmah Mohamad Roslan. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Terlibat Dalam Masalah Sosial Di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka. Journal of Education Psychology & Counseling, volume 1 Mac 2011, Pages 115-140.

Absha Atiah Abu Bakar & Mohd. Isa Hamzah. (2019). Faktor Keterlibatan Remaja Dengan Masalah Sosial. Jurnal Hadhari 11 (1) (2019) 1-17.

Buerah Tunggak Et Al. (2019). Delinkuen Pelajar Dan Cadangan Penyelesaiannya Menerusi Model Pembangunan Sahsiah Remaja/ Pelajar Muslim Bersepadu. Jurnal Hadhari 7 (2) (2015) 11-30.

Zakaria Stapa, Et Al. (2012). Faktor Persekitaran Sosial Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Jati Diri. Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 155-172.

Sulaiman Masri. (2005). Kaedah penyelidikan dan panduan penulisan: Esei, Proposal, Tesis. Utusan Publication & Distributors, Kuala Lumpur

Downloads

Published

30-09-2022

How to Cite

Azizan, N. I., Abd Majid, M. ., Mohamad , N. ., Usman, A. H. ., Mohd Haridi, N. H. ., Ismail, Z. ., & Abdul Rahman, A. H. . (2022). Faktor Penglibatan Salah Laku Delinkuen dalam Kalangan Remaja: Kajian di Pusat Pemulihan: Factors Involving The Misconduct of Delinquent Adolescents in Rehabilitation Centers. E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi, 9(2), 59–74. https://doi.org/10.53840/ejpi.v9i2.86

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)